პროექტები1
covid 19
MRMV
My rights
UHC
diab 2
Diab 1
diab 5
diab 8
diab 6
diab 3
hear 2
hear 3
hear 4
hear 6
hear 7
smoke 2
hear 10
smoke 4
smoke 5
smoke 6
Training of Family Doctors
1 covid 19 MRMV My rights UHC diab 2 Diab 1 diab 5 diab 8 diab 6 diab 3 hear 2 hear 3 hear 4 hear 6 hear 7 smoke 2 hear 10 smoke 4 smoke 5 smoke 6 Training of Family Doctorsმიმდინარე პროექტები2020 სამედიცინო პერსონალისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სპეციალისტების გადამზადება COVID-19 ინფექციის მართვაშიაღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI), USAIDUS$4,990
2019 დიაბეტის გართულებების ადრეული პრევენციისა და მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობადიაბეტის მსოფლიო ფონდი€189,588
2019 სამოქალაქო საზოგადოება პაციენტზე მორგებული პირველადი ჯანდაცვისათვის ღია საზოგადოების ფონდიUS$19,998
2015 სმენადაქვეითებულ ბავშვთა ჯანმრთელობის უფლების ხელშეწყობაევროკავშირი€399,750დასრულებული პროექტები2015 2016საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის სამოქალაქო მონიტორინგიევროპის ფონდი₾33,564
2015ახალგაზრდა ქალების გაძლიერება რეპროდუქციული და სექსუალური უფლებების დასაცავადSშვეიცარიის საელჩო საქართველოში₾16,750
2015 2017დიაბეტური ტერფის მკურნალობის გაუმჯობესება დიაბეტის მსოფლიო ფონდი$180,000
2012 2014დიაბეტის პრევენციისა და მკურნალობის გაუმჯობესებადიაბეტის მსოფლიო ფონდი$200,000
2012 2013ჯანდაცვის სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და თემი ტუბერკულოზისათვის უნივერსიტეტის კვლევითი კომპანია (URC), USAID ₾81,942
2012 2013სამოქალაქო საზოგადოების პარტნიორობა თამბაქოსაგან თავისუფალ გარემოში ცხოვრებისათვისაღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI), USAID ₾97,961.43
2012 2014სამოქალაქო საზოგადოების ეფექტური განვითარება – „თეთრი სარტყლის“ კოალიციის შემდეგი ნაბიჯებიევროკავშირი€97,200
2012 2014ჩემი უფლებები – ჩემი ხმაSIDA/ოქსფამი$1,043,914
2012სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება ჯანდაცვის რეფორმების მონიტორინგისთვისევრაზიის პარტნიორობის ფონდი₾32,000
2009 2011სამოქალაქო საზოგადოების ეფექტური განვითარება და საქართველოს ღარიბი მოსახლეობის ხარისხიან ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებაევროკავშირი/ ოქსფამი€300,000
2004 2008საქართველოს პირველადი ჯანდაცვის რეფორმების მხარდაჭერა (განხორციელდა OPM მიერ) DFID (Oxford Policy Management-თან სტრატეგიული პარტნიორობით) £5,000,000
2008 2010აჭარასა და შიდა ქართლში მცხოვრები იძულებით ადგილნაცვალი პირების პირველადი ჯანდაცვის გაუმჯობესებაოქსფამ-ნოვიბი€230,000
2009პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის დაფუძნება ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ მარადიდშიიაპონიის მთავრობა$70,350
2006 2009იძულებით ადგილნაცვალი პირებისა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება სამეგრელოს რეგიონშიევროკავშირი/ ოქსფამი€1,000,000
2007სარფის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის რეაბილიტაცია და აღჭურვაიაპონიის მთავრობა$87,000
2009ტუბერკულოზის პრევენცია და განათლებასამოქალაქო საზოგადოების გამოწვევის ფონდი/ ჯანმო€150,000
2080 2010ჯანმრთელობა ყველასათვის კამპანიაოქსფამ-ნოვიბ &ოქსფამი$20,000
2008 2010ათასწლეულის განვითარების მიზნების კამპანიაოქსფამ-ნოვიბ & ოქსფამი€26,304
2007TB/HIV მონიტორინგი და ადვოკატირებაღია საზოგადოების ინსტიტუტი$10.000
2007ჯანმრთელობის ხელშეწყობა პენიტენციურ დაწესებულებებშინორლაგი$3.500
2006საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სისტემის გაძლიერება საქართველოშიღია საზოგადოების ინსტიტუტი$80.000
2005 2008თემზე დაფუძნებული ჯანმრთელობის დაზღვევის სქემების დანერგვა აჭარასა და შიდა ქართლშიოქსფამ-ნოვიბ€150,000
2006 2007სახელმწიფო ჯანდაცვის პოლიტიკის განხორციელების მონიტორინგი ზუგდიდის რაიონშიოქსფამი£25,000
2006სამოქალაქო საზოგადოების მიერ ჯანდაცვის პოლიტიკის არაფორმალური მონიტორინგის ხელშეწყობა (სიღარიბის დაძლევის სტრატეგიული დოკუმენტი)ოქსფამი€33,000
2006თემზე დაფუძნებული ჯანმრთელობის დაზღვევის სქემების მდგრადობისა და სამართლიანობის შეფასება – შედარებითი კვლევაღია საზოგადოების ინსტიტუტი$8.000
2005დასავლეთ საქართველოში იძულებით ადგილნაცვალი პირების სოციო-ქცევითი ფაქტორების შეფასებაღია საზოგადოების ინსტიტუტი$20.000
2005„თემის განვითარების პროგრამის“ (განმახორცილებელი: თემის მხარდაჭერის ცენტრი) გარე შეფასებაოქსფამი$5.000
2004ზუგდიდის რაიონის თემზე დაფუძნებული ჯანმრთელობის დაზღვევის სქემების ფინანსური და ინსტიტუციური მდგრადობის გაძლიერება ოქსფამი$23.000
2003საქართველოში ჯანდაცვის დაფინანსების სისტემის სამართლიანობის შეფასებაჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია$35.000მომავალი პროექტების პრიორიტეტული თემებია:  • მოწყვლადი მოსახლეობის ჯანდაცვის სერვისების და მათზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება
  • ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების მონიტორინგი და ევალუაცია
  • სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობა ჯანმრთელობის/სოციალური პოლიტიკის ფორმირებაში
  • საგანგებო სიტუაციების ეფექტური მართვის ხელშეწყობა
  • დაავადება პრევენციისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა
  • მოწყვლადი მოსახლეობის ჯანმრთელობის/სოციალური უფლებების დაცვა
პუბლიკაციებისუსტი პირველადი ჯანდაცვა – ჯანდაცვაზე საყოველთაო ხელმისაწვდომობის მიღწევის ძირითადი ბარიერი, 2019 წელი

საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის სამოქალაქო მონიტორინგი – ბიუჯეტის ხარჯვის ეფექტურობის შეფასება, 2016 წელი

დიაბეტის ტიპი 2 პაციენტთა სწავლების საფუძვლები – ტერფის პრობლემების თავიდან აცილება 2016

დიაბეტური ტერფის სინდრომი, სახელმძღვანელო ექთნებისათვის, 2015

დიაბეტური ტერფის სინდრომის პროფილაქტიკა, დიაგნოსტიკა და მკურნალობა, 2015

ჯანმრთელობის უფლების დაცვის მდგომარეობის კვლევა 18 წლამდე ასაკის მოსახლეობაში  2014

საქართველოში უნივერსალური ჯანდაცვის სისტემის ჩამოყალიბების მთავარი გამოწვევები, 2013 წელი

ბავშვთა და მოზარდთა ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები, 2012

ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვის უფლება 2012  წელი

საქართველოს ჯანდაცვის სექტორში მიმდინარე რეფორმების მიმოხილვა და მათი შედარება წარმატებულ რეფორმატორ ქვეყნებთან, 2011 წელი

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაზღვევის მონიტორინგის შედეგები, 2010 წელი

ხარისხიანი სამეანო მომსახურების ხელმისაწვდომობის მონიტორინგი, 2010 წელი

საქართველოს ჯანდაცვის სექტორში მიმდინარე რეფორმების მიმოხილვა, 2010

თვითმკურნალობის საფრთხეები, 2010

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის კვლევის შედეგები, 2010ფინანსური ანგარიშები 


 “ველფეარ ფაუნდეიშენის” 2019 წლის ფინანსური დოკუმენტაცია და ინფორმაცია

 “ველფეარ ფაუნდეიშენის” 2018 წლის ფინანსური დოკუმენტაცია და ინფორმაცია

“ველფეარ ფაუნდეიშენის” 2017 წლის ფინანსური დოკუმენტაცია და ინფორმაცია